Гледате стари сајт, кликните овде и посетите наш нови сајт

ИНИЦИЈАТИВА ЗА НОВИ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА НИШ

Ажурирано 24.12.2019. год.

Дом здравља Ниш је јануара 2013.године остварио највиши степен акредитације на седам година. Свих ових година радило се уз строго поштовање акредитационих стандарда и критеријума а такав рад је установу довео до самог врха у примарној здравственој заштити. Почетком 2020.године истиче акредитациони период стечен на седам година тако да је Дом здравља Ниш благовремено покренуо иницијативу за нови процес акредитације код Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

_______________________________________

ШЕСТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 09.01.2019. год.

Дана 27.12.2018. године у оквиру једнодневне редовне посете, установу су шести пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили:

_______________________________________

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 29.12.2017. год.

Дана 21.12.2017. године у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, Дом здравља Ниш су пети пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили..

_______________________________________

ЧЕТВРТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 22.12.2016. год.

Дом здравља Ниш је децембра 2012. године добио највиши степен акредитације здравствених установа, на 7 година. Oд тада у оквиру редовне посете, Дом здравља Ниш су три пута посетили спољашњи оцењивачи из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

_______________________________________

У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ“

Ажурирано 09.02.2017. год.

Дом здравља Ниш био организатор и домаћин конференције „Акредитација здравствених установа Србије у циљу унапређења квалитета и безбедности“ заједно са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије.

_______________________________________

АКРЕДИТАЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Ажурирано 22.02.2017. год.

У среду 22.02.2017. године Служба за физикалну медицину и рехабилитацију Дом здравља Ниш, спроведен је процес акредитације. За реализацију тог процеса био је задужен фацилитатор Владо Давковски из Агенције за акредитацијуздравствених установа Србије и спољашњи оцењивач спец.др мед Срђан Томић.

_______________________________________

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА ЗА ОБЛАСТ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Ажурирано 03.11.2016. год.

Поводом Акредитационих Стандарда за област стоматолошке здравствене заштите, дана 02.11.2016. године у Дому здравља Савски венац у Београду, одржана је Конференција представљања Пилот пројекта Акредитација изабраних здравствених установа у којима су примењени Стандарди за област стоматолошке здравствене заштите.

_______________________________________

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КРОЗ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

Ажурирано 03.11.2016. год.

У четвртак 13.10.2016. године са почетком у 09:00 сати у сали за састанке на шестом спрату Дома здравља Ниш, одржан је иницијални састанак представника Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, руководства Дома здравља Ниш и представника Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Дома здравља Ниш.

_______________________________________

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 23.01.2015. год.

У петак 12.02.2016. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а.
Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш  и да се поштују све процедуре које су усвојене у процесу акредитације. Опширније

На овој страници можете преузети списак процедура које запослени у Дому здравља користе у процесу рада.

_______________________________________

Извештај спољашњих оцењивача о другој редовној посети Дому здравља Ниш

Ажурирано 16.01.2015. год.

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.
Здрaвствeнa устaнoвa Дом здравља Ниш стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдина, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-71-09/2011.

Рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 25.12.2014. гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa.

У прилогу можете преузети Извештај спољашних оцењивача.

_______________________________________

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

Ажурирано 25.12.2014. год.

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене заштите како у централном објекту тако и ван њега. Обезбеђена је делотворност и исплативост пружања здравствених услуга и успостављено поверење корисника у систем здравствене заштите.

Због промена у процесу лечења као и промена у организацији служби у 2014. години израђене су 22 нове процедуре и ревидиране 28 процедура а све са жељом да се повећа квалитет пружених здравствених услуга и потврди позиција коју Дом здравља Ниш има у примарној здравственој заштити.

_______________________________________

РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

12.11.2013. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су били у Тиму за спољашње оцењивање.

Посета је трајала од 10:00-18:00 сати и обухватила је:

  1. Разговор са руководством, координатором, представницима тимова
  2. Преглед документације
  3. Обилазак установе

Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш а чиме је унапређен квалитет пружања услуга као и безбедност корисника и запослених. Писани извештај Агенција за акредитацију ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.

_______________________________________

АКРЕДИТАЦИЈСКИ СТАТУС

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Ниш на период од седам година.

Тим спољашњих оцењивача је на основу оцењивања које је почело 09.12.2012. и трајало до 12.12.2012. дошао до следећих закључка да је већина запослених спознала значај поштовања акредитационих стандарда и активно учествовала у припреми установе за спољашње оцењивање.

У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга.
- Лечење пацијената се спроводи по водичима добре клиничке праксе;
поклања се посебна пажња унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и запослених;
- Опрема је савремена и задовољава више од неопходног;
- Поклања се одговарајућа пажња безбедном отклањању медицинским отпадом;
- Велики број запослених је прошао едукације у области стручног усавршавања и усавршавању у области унапређења квалитета;
- Добра је сарадња са локалном самоуправом и другим организацијама кроз учешће у бројним пројектима који су унапредилил квалитет рада у установи;
- Изузетно је развијен рад кроз различите врсте саветовалишта;
- Дом здравља Ниш има одлично дизајниран веб сајт на коме се налазе информације од значаја за рад и које су захваљујући томе у сваком тренутку доступне корисницима услуга.

Корисно архива:

Слика-диплома акредитације ... 2008.године

Aкредитација ДЗ Ниш ... 2008. године